Piše: Bojana Majstorović

Od glavnih revizora Javnog sektora Republike Srpske grad Prijedor dobio je mišljenje sa rezervom o finansijskim izvještajima  za 2017. godinu.

Revizori su uočili niz nepravilnosti u radu gradske uprave, među kojima je i ta da je grad Prijedor u 2017. i 2016. bez pravnog osnova, vratio 523.818 maraka kamata za kredit koje je preduzeće “Prijedorputevi” podiglo od “Nove banke” iz Banjaluke.

Naime, grad je 2012. godine zaključio ugovore sa “Prijedorputevima” za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane na Urijama u u iznosu od 952.180 maraka, izgradnje puteva na području grada u iznosu od 1.168.725 maraka, izgradnja spomen česme na Jerezi u iznosu od 192.418 maraka, te izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji puteva na području Prijedora u iznosu od 517.417 maraka. Ugovorima je definisano da ovaj novac potreban za radove “Prijedorputevi” zaduže kod jedne od banaka po vlastitom izboru, na period od pet do sedam godina, a da će kredit plaćati grad na osnovu plana otplate kredita.

– Aneksima prethodno navedenih ugovora izmijenjen je način plaćanja u smislu da će grad ugovorenu cijenu radova platiti “Prijedorputevima” u vrijednosti izvedenih radova u 39 mjesečnih rata, a ne navodi se obaveza za kamatu – zaključili su revizori.

Dalje navode da su “Prijedorputevi” podigli kredit od 3.000.000 maraka, uz kamatnu stopu od 6,8 odsto godišnje.

– Sporazumom o načinu i rokovima izmirenja duga, grad Prijedor je vratio iskorišćeni dio kredita, odnosno 2.830.741 maraka bez ugovorene kamate. Grad je bez pravnog osnova preuzeo obavezu izmirenja kamata koje su u 2017. godini plaćene u iznosu od 419.054 maraka, a u 2016. godini od 104.764 maraka – otkrili su revizori.

Revizori otkrivaju i da grad Prijedor i niži budžetski korisnici nisu provodili postupke javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

– U postupku nabavke ugostiteljskih usluga povodom održavanja svečanih proslava i manifestacija grada Prijedora u 2017. godini poziv nije objavljen na veb stranici grada niti je isti upućen na najmanje tri adrese,što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – navedeno je u izvještaju revizora.

Zanimljivo je da je grad Prijedor u rashode za usluge informisanja i medija svrstao i usluge iznajmljivanja kopir aparata po ugovoru zaključenim sa preduzećem iz Banja Luke, a to je plaćeno sa 34.712 maraka iz lokalnog budžeta.

– Za dodjelu sredstava granta pojedinim organizacijama i udruženjima nisu uspostavljeni kriterijumi za raspodjelu grantova čime nije osigurana jednakost i transparentnost prilikom raspodjele javnih sredstava – zaključili su revizori.

Navode i da prilikom utvrđivanja raspodjele budžetskog suficita iz ranijih godina grad Prijedor nije obezbijedio saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske. Takođe ni Skupština grada Prijedora prilikom donošenja odluke o rebalansu budžeta,u okviru koje je raspodijeljen budžetski suficit iz ranijih godina, nije donijela odluku o raspodjeli budžetskog suficita.

– Skupština grada Prijedora nije donijela Program utroška sredstava od koncesionih naknada za 2017. godinu te nije u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima uskladila i propisala obavezu plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje – otkrivaju revizori.

 

Srpska.info