Grad Prijedor raspisao je javni poziv za dodjelu pomoći za podršku povratku na području grada u 2018. godini, za šta je u gradskom budžetu predviđeno 120.000 KM.

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu pomoći za podršku povratka na
području grada Prijedora za 2018. godinu

I – Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu plastenika i dodjelu sredstava za nabavku materijala i opreme za izgradnju štala, opreme za mljekarstvo,alata i uređaja za održavanje dvorišta okućnica, opreme za pčelarstvo i slično, koja će biti dodijeljena u skladu sa Programom o utrošku budžetskih sredstava-budžetska stavka “Sredstva za podršku povratka za 2018. godinu” i Pravilnika za dodjelu sredstava za podršku povratka i održivi povratak na području grada Prijedora.
Programom o raspodjeli budžetskih sredstava – budžetska stavka “sredstva za podršku povratka za 2018. godinu” obuhvaćeno je finansiranje sljedećih projekata:

a) Dodjela plastenika koji će omogućiti proizvodnju rasada za ljetnu i ranu povrtlarsku proizvodnju i proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru.

b) Dodjela sredstava za nabavku građevinskog materijala za izgradnju štalskih objekata,
c) nabavka priključaka za poljoprivrednu mehanizaciju, muzilice za krave, alata i uređaja za održavanje dvorišta okućnica, opreme za pčelarstvo i slično

II-Pravo na podnošenje prijave

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti povratnici na prostoru grada Prijedora

III-Opšti kriteriji

1. Opšti kriteriji su obavezujući za sve potencijalne korisnike;
1.1 Opšti kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:

 Da je osoba povratnik
 Da posjeduje imovinu i druge resurse potrebne za bavljenje poljoprivredom ili drugom djelatnošću u vezi sa namjenom predmetnih sredstava
 Kućna lista
 Da ranije nije koristio donatorska sredstva za iste ili slične namjene od grada/opštine Prijedora.

Uz kućnu listu moraju se priložiti rodni listovi za maloljetne članove, odnosno kopija lične karte za punoljetne članove porodice

Dokazi:
1. Potvrda o statusu povratnika izdata od strane nadležnog organa ili fotokopija lične karte ovjerena od strane nadležnog organa

2. ZK izvadak ili posjedovni list (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci) ili ugovor o zakupu ili drugom pravnom osnovu za korištenje;
3. Izjava ovjerena od strane nadležnog organa da ranije nije koristio donatorska sredstva za iste ili slične namjene

IV- Posebni kriteriji

2. Posebni kriteriji će se vrednovati prilikom izbora korisnika;
2.1. Posebni kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika su:

 socijalne kategorije,
 civilne žrtve rata
 osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
 samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice
 šehidske porodice/porodice poginulog borca,
 porodice nestalih osoba i bivši logoraši
 nezaposlene osobe

Za dokazivanje statusa lica iz tačke IV podtačka 2. ovog Javnog poziva, podnosioci prijave dostavljaju uvjerenja ili druge relevantne dokaze izdane od strane nadležnih organa iz kojih je vidljivo da se radi o posebnim kategorijama.

V- Objavljivanje Javnog poziva

Javni poziv objaviće se na oglasnoj tabli Gradske uprave Prijedor te na web stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

VI- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na predmetni Javni poziv sa pratećom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Gradske uprave Prijedor svakim radnim danom 7:30 do 15:30, ili poštom na adresu: Grad Prijedor, ulica Trg Oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POVRATKA U 2018. GODINI” – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon isteka roka za prijavu, te utvrđivanja pravog stanja na terenu, Komisija za izbor korisnika budžetskih sredstava za podršku povratka će sačiniti Preliminarnu listu koja će biti objavljena na oglasnoj table gradske uprave Prijedor.

Obrazac Prijave/Izjave se može dobiti na Info pultu grada Prijedora.

GRADONAČELNIK

Milenko Đaković