Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2018. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica  objavljuje

Javni oglas

Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike  Srpske, za akademsku 2017/2018. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici  Ministarstva  www.fmroi.gov.ba  ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;
5, Ovjerena izjava o zajednickom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Dokazi o visini prihoda dlanova zajednickog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) eek od PIO/MlO o visini penzije/mirovine (poročidna/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili c) Dokaz o nezaposlenosti dlanova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o ‘ (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o Školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U sludaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporućeno, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija” na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo
(Na poledini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tainu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje.

Broj: 05-36-3-1845117
Sarajevo, 29.11.2017. god.

Ministar dr.sci.Edin Ramić