Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:35/05), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-02-1598-7/12 od 26.06.2013. godine i broj: 02-02-807-10/14 od 30. maja 2014. godine, a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom za učešće u Programu zapošljavanja povratnika u maloj privredi za 2018. i 2019. godinu, broj: 03-36-2-16-1/18 od 26.01.2018. godine i u skladu sa Programom zapošljavanja povratnika u maloj privredi, za 2018. i 2019. godinu: 03-36-2-16/18 od 26.01.2018. godine federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA

za programe zapošljavanja povratnika u maloj privredi za 2018. i 2019. godinu za poslovne subjekte koji imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:
a) Entiteta Republika Srpska;
b) Općina entiteta Federacija Bosne i Hercegovine: Doboj Jug, Tešanj, Olovo, Usora, Vareš, Zavidovići, Žepče, Bužim, Ključ, Sanski Most, Domaljevac-Šamac, Odžak, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Bugojno, Busovača, Gornji Vakuf, Jajce, Foča-Ustikolina, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Čapljina, Prozor-Rama i Stolac.

Svi aplikanti imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu, nakon čega će biti objavljene i konačne liste.

Preliminarne rang liste su dostupne na ovom LINKU!