Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i  Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-02-1598-7/12 od 26.06.2013. godine i broj:  02-02-807-10/14 od   30.05.2014. godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za dodjelu stipendija studentima povratnicima na područje Republike Srpske, za akademsku 2017/2018. godinu, broj: 05-36-3-1845/17 od 29.11.2017.god. godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava po Javnom oglasu, imenovane rješenjem ministra broj: 05-36-3-1845-1/16 od 29.11.2017. god, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr.Edin Ramić, donio je Odluku o utvrïvanju liste korisnika pomoći po osnovu Javnog oglasa za dodjelu stipendija studentima – povratnicima na područje Republike Srpske.

Listu korisnika možete pogledati  klikom OVDJE.