Glavni Imam Merzuk efendija s advokatom Esadom Hrvacicem ispred "Vile Kondic"

Glavni Imam Merzuk efendija s advokatom Esadom Hrvacicem ispred “Vile Kondic”

Pise: Advokat Esad Hrvačić

Postupajući po odredbama Zakona o građevinskom zemljištu RS, MIZ Prijedor zastupan po Esadu Hrvačiću, dana 28.10.2011.g. podnosi zahtjev za uspostavu prijašnjeg vlasništva na dijelu zemljišta u izvorno vlasništvo Majkovačke džamije, a koji se nalazi u dijelu sadašnje ulice Petra I oslobodioca. Osnov našeg zahtjeva je obaveza Republike Srpske da uspostavi prijašnje stanje na dijelu zemljišta koji nisu privedeni krajnjoj namjeni shodno provedbenim aktima na dan stupanja na snagu Zakona o građevinskom zemljištu RS. Mi smo zahtjev koncipirali na način da tražimo povrat dvije parcele k.č. 10 koji se nalazi na desnoj strani puta i k.č. 9/7 koji se nalazi na lijevoj strani puta. Uvidom u rješenje o nacionalizaciji smo utvrdili da je zemljište preuzeto iz posjeda Vakufa Majkovačke džamije u Prijedoru, a sve u cilju podizanja gradskih parkova i radi proširenja tadašnje ulice Maršala Tita i M. Suljanovića u Prijedoru.
U toku ovog postupka radili smo dva uviđaja na licu mjesta i frapirali se kad smo utvrdili da je na zemljištima k.č. 9/7, koje je izuzeto radi proširenja saobraćajnice, sagrađeno oko 5 stambenih objekata sa dosta širokim pristupnim putevima. Međutim, naše iznenađenje je bilo još veće kada smo utvrdili da je od strane Općine Prijedor – Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove, izvršeno cijepanje parcele 9/7 na 10 parcela, 2001.g. parcele označene kao k.č. 9/46, 9/47 i 9/45 su uredno dodijeljene fizičkim licima za legalizaciju stambenih objekata. Ova dodjela je vršena i mimo zabrane raspolaganja ovim zemljištima shodno odlukama Visokog predstavika. Naravno IZ nije bila upoznata, niti konsultovana, navodeći da u tom momentu nikada i nije bila upisana.
Međutim, da vrag nije odnio šalu, utvrdićemo činjenicu da je dodatno cijepanje parcele k.č. 9/7 izvršeno i 2008.g. kada je ova parcela iscjepana na dodatnih 6 parcela. Parcele su pocijepane tako da se iste mogu dodijeliti drugim, preko puta stambenim objektima, gdje je dodjela izvršena 2009.g. Ostali dio parcela se vode na Zavodu za izgradnju. Podsjećamo da odredba čl. 44. Zakona o građevinskom zemljištu utvrđuje „ stupanjem na snagu ovog zakona po sili zakona prestaje državno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije privedeno krajnjoj namjeni u skladu sa regulacionim planom“. Mi u toku postupka tražimo da se vještak u ovom postupku, gospođa Jović Vera, izjasni da li je 2006.g. predmetno zemljište bilo privedeno krajnjoj namjeni i po kojem regulacionom planu. Ovaj postupak se iz nepoznatih razloga odugovlači tako da je zadnje ročište održano u aprilu mjesecu 2012.g. , a nakon pisanih urgencija novo ročište je održano tek 27.08.2013.g. U međuvremenu se usmeno upoznajemo da je Općina tražila prekid ovog postupka dok ne donese novi regulacioni plan. Koji je razlog da Općina pravi opstrukcije skupa sa upravom za imovinsko pravne poslove, nama nije poznato. Međutim, evidentno je nastojanje vještaka Jović Vere da u svom nalazu prikaže da je zemljište privedeno krajnjoj namjeni i da se nema za šta vratiti, odnosno uspostaviti ranije vlasništvo. Mene kao pravnog zastupnika u vremenu kada se donose zakonski propisi usklađeni sa europskim propisima, kada se velike pare međunaredne zajednice izdvajaju za rad Uprave za imovinsko pravne poslove, da upravo ova Uprava svim silama nastoji da Islamskoj zajednici ne izvrši povrat cca 2000 m2 samo radi interesa određenih pojedinaca i trećih lica. Naravno, ovo je jedan od pokazatelja šta čeka IZ i u budućim postupcima, ali i Bošnjake koji imaju pravo na uspostavu ranijih vlasničkih odnosa u ovakvim i sličnim postupcima.
Ovaj postupak će se ako Bog da okončati sa ishodom koji je neizvijestan, ali molim Boga da ovaj postupak bude jedan od razloga pokretanja narednih 100 i više postupka na području Općine Prijedor jer Bošnjaci i Islamska zajednica na to imaju pravo.

FB Medzlis IZ Prijedor