Društvo, Hronika, Život

J A V N I P O Z I V za dodjelu stipendija studentima povratnicima

Na osnovu člana 21. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 15/05), a u cilju podrške demografskom osnaživanju i ostanku mladih u Bosni i Hercegovini, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

J A V N I      P O Z I V

za dodjelu stipendija studentima povratnicima na području države Bosne i Hercegovine za akademsku 2023/2024 godinu

I Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je podrška studentima povratnicima dodjelom stipendija za akademsku 2023/2024. godinu.

II Cilj javnog poziva

Podrška studentima povratnicima, demografskom osnaživanju i ostanku mladih u Bosni i Hercegovini.

III Pravo učešća – opći kriteriji

Pravo učešća u javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području države Bosne i Hercegovine;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka;
3. da studiraju na jednoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta, prvi put upisani na neku od godina studija I ili II ciklusa po Bolonjskom sistemu studiranja odnosno studenti dodiplomskog studija;
5. da nisu stariji od 30 godina.

IV Posebni kriteriji

Posebni kriteriji nisu obavezni ali će se dodatno bodovati i studenti koji ispunjavaju najmanje jedan poseban kriterij će ostvariti mogućnost na veći iznos stipendije od studenata koji ispunjavaju samo opće kriterije.
Posebni kriteriji su:
a) Ako student pripada kategoriji manjiskih povratnika;
b) Ako student studira na jednom od fakulteta i smjerova koja spadaju u deficitarna zanimanja prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine;
c) Ako je student u braku.

V Prijava na Javni oglas i dokazi o ispunjavanju općih kriterija

Prijava aplikanta na javni poziv obavezno sadrži sljedeće dokumente:
1. Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave na javni poziv, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva  www.fmroi.gov.ba  ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi
Hamdije Čemerlića broj 2., Sarajevo;
2. Uvjerenje/potvrda da je aplikant redovan student na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini;
3. Uvjerenje o prebivalištu (Obrazac PBA-3 – CIPS) ne stariji od 30 dana;
4. Izvod iz matične knjige rođenih za aplikanta (rodni list);
5. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
6. Uvjerenje/potvrda o ostvarenom povratku izdata od nadležnog organa;
7. Ugovor o otvaranju transakacijskog računa u banci ili potvrda banke, za studenta ili za roditelja

VI Dokazivanje posebnih kriterija

1. Potvrda visokoškolske ustanove o smjeru na koji je student upisan;
2. Izvod iz matične knjige vjenčanih (vjenčani list).
Napomena: Sva dokumentacija koja se dostavlja radi dokazivanja općih i posebnih uslova mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

VII Način izbora korisnika

Odabir korisnika po ovom javnom pozivu će vršiti posebna komisija koju imenuje federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa posebnim procedurama u skladu sa odredbama ovog javnog poziva i internim aktima.
Komisija zadržava pravo provjere tačnosti podataka iz prijave na javni poziv, te u slučaju da utvrdi da podaci nisu tačni će predmetnu prijavu odbaciti kao neurednu.

VIII Objavljivanje rang listi korisnika

Preliminarna i konačna rang lista po ovom javnom pozivu će biti objavljene na internet stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, a obavijest o donošenju odluka i u dnevnom listu u kojem je objavljen ovaj javni poziv.

IX Dostavljanje prijava na javni poziv

Prijave na ovaj javni poziv se dostavljaju na prijavnom obrascu iz tačke V ovog javnog poziva uz traženu dokumentaciju.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši lično ili preporučenom poštom na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića broj 2.
71000 Sarajevo
sa naznakom: Prijava na „Javni poziv za dodjelu stipendija studentima povratnicima na području  države Bosne i Hercegovine za akademsku 2023/2024 godinu“

Na poleđini koverte obavezno navesti ime podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona.

Rok za dostavljanje prijava je 20.12.2023. godine.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva se mogu dobiti putem telefona: 033/294-173 ili putem e-maila:
kabinet@fmroi.gov.ba

M I N I S T A R
Nerin Dizdar

Broj: 05-32-5-1926-1/23
Sarajevo, 28.11.2023. godine