Društvo, Hronika

JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu.

JAVNI POZIV
za učeśće u Programu
“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“
I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa
Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu, broj: 03-32-3-
67/22 od 19.04.2022. godine.
II — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

(1)Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane  djelatnosti:

a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom
odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti
minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika,
na osnovu ovog Programa.

b) Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani
po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom
apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10 zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.

(2)Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:
a) Entiteta Republika Srpska;
b) Distrikta Brčko;
c) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje

III – NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA

(1) izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnih objekata, kupovinu nekretnina potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavku osnovnih sredstava, nabavku opreme i alata, ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupnog odobrenog iznosa korisniku od strane Ministarstva;

(2) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog člana smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI
(1) Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa
(2) Pravna i fizička lica koji budu korisnici Programa, status zaposlenika iz kategorije
povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:
– Potvrda/Uvjerenje nadležnog organa o statusu povratnika, original ili ovjerena kopija, ne starija od 30 dana (iznimno će se uvažiti i lična izjava povratnika uz potvrdu općine koja nije u mogućnosti izdati potvrdu/uvjerenje);
– lzvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana.
– Lista osiguranih lica za obveznika izdata od nadležne Poreske uprave.
(3) Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike zadržati u stalnom radnom odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V — IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU
(1) Sredstva za namjene iz tačke 3. ovog Poziva dodjeljivaće se u iznosu koji je
srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan iznos ne može biti veći od 100.000,00 KM
(2) Iznos sredstava po jednom novozaposlenom radniku/ povratniku zavisi od djelatnosti na koju se projekat odnosi a određivat će se prema sljedećem rasporedu:
a) proizvodna djelatnost 20.000,00 KM, b) uslužna djelatnost od 12.500,00 KM do
18.500,00 KM.

VI — NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:
(a) OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:
1) PRIJAVNI OBRAZAC (Obrazac 1) čitko popunjen, ovjeren i potpisan, koji je dostupan na web  stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo;
2) BIZNIS PLAN SA FINANSIJSKIM PLANOM ULAGANJA (Obrazac 2) čitko popunjen, ovjeren i potpisan, koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo;
3) Rješenje o registraciji ili aktuelni izvod iz sudskog registra. Original ili ovjerena kopija. Ovjera ne starija od 3 mjeseca;
4) Uvjerenje/potvrdu o urednom i zmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave;
5) Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan apliciranja, izdata od nadležne područne jedinice/ispostave Poreske uprave. Subjekti koji su registrovani nakog objave ovog javnog poziva dostavljaju dokaz da su izvršili prijavu zaposlenh radnika u skladu sa važećim propisima. Liste moraju biti original ili ovjerena fotokopija;
6) lzjava o spremnosti zapošljavanja maksimalno do 5 novih radnika/povratnika sa navođenjem tačnog broja radnika/povratnika koje će uposliti u periodu od 6 mjeseci od dana dobivanja sredstava. U izjavi također navesti da će novouposleni radnici iz povratničke populacije biti zadržani u radnom odnosu najmanje 36 mjeseci od dana upošljavanja; Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva broj 3, te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave;
7) Kopija Ugovora o otvorenom transakcijskom računu sa poslovnom bankom;
8) Izjava o ranijem korištenju grant sredstava FMROI. U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je bio (ili nije bio) korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Ukoliko je bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je dobio, za koje namjene i koje ukupne vrijednosti u KM. Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva broj 3, te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se
utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva;
9) Uvjerenje o poreznoj registraciji – JIB broj (dostaviti kopiju Uvjerenja u dva primjerka).

(b) DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE:
1. Potvrda/uvjerenje izdata od nadležne institucije kojom se dokazuje pripadnost ranjivim kategorijama za svakog od postojećih zaposlenika koji pripada jednoj od sljedećih definisanih kategorija: invalidi/ RVI, demobilisani borci, članovi šehidske porodice/ porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama, original ili ovjerena kopija.
2. lzjava o spremnosti sufinansiranja projekta/ investicije, izraženo u ukupnom iznosu u KM, u odnosu na ukupna ulaganja/ investiciju; U izjavi podnosilac prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat u procentu do __% shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao kao i precizne rokove odnosno dinamiku ulaganja ličnih sredstava u projekat, a što će također biti predmet praćenja od strane Ministarstva. Izjava popunjena na obrascu Ministarstva broj 4, mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave.
3. Izjava o obezbjeđenju dodatnih sredstava za buduću investiciju iz drugih izvora u odnosu na ukupnu investiciju, ne uključujući vlastita srdstva niti sredstva planirana od FMROI, uz relevantan dokaz od strane sufinansijera (pismo namjere, predugovor i sl.). Izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva broj 5, te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave.
Uz izjavu podnosilac prijave na javni poziv obavezno prilaže relevantan dokaz: Potvrdu o učešću u projektu sa tačnim iznosom finansiranja, potpisan Ugovor, potpisano pismo namjere i sl..Navedeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.
4. Izjava podnosioca na javni poziv o trenutnom broju zaposlenika iz kategorije povratnika, izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva broj 6 , te ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave na javni poziv.
Uz izjavu podnosilac prijave obavezno prilaže Uvjerenje o pripadnosti povratničkoj
populaciji za stalno uposlene radnike ukoliko ih imaju na evidenciji uposlenih izdato od nadležne službe (izuzetno prilaže se lična izjava o pripadnosti povratničkoj kategoriji uz uvjerenje/ potvrdu lokalne zajednice da ne izdaju uvjerenje o povratku) i Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta. Uvjerenje i Izvještaj CIPS trebaju biti izdati od nadležnih organa i ne smiju biti stariji od 30 dana od dana prijave na javni poziv.
5. Preporuka lokalne zajednice za projekat kojim aplicira, izdata od općine za koju se aplicira. Original ili ovjerena kopija.
6. Izjava- opis dosadašnjih aktivnosti u procesu povratka podnosioca prijave, eventualno sa osvrtom na doprinos koji je postignut u segmentu zapošljavanja povratnika (dostaviti dokaz za opisane aktivnosti), izjava treba biti popunjena na obrascu Ministarstva broj 7, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe podnosioca prijave na javni poziv.

• Napomena: Kategorija povratnika na prostoru entiteta Republika Srpska se odnosi isključivo na manjinske povratnike.
 Pored navedene dokumentacije za bodovanje, bodovat će se i obavezni dokumenti pod rednim brojevima: 2, 3, 6 i 8. Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i obrasca – Biznis plan sa Finansijskim planom ulaganja, zaokružuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja. Ukoliko je podnosilac zahtjeva – aplikant bio korisnik sredstava Ministarstva u predhodnom periodu a nije dostavio narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, odnosno nije ispunio sve ugovorom preuzete obaveze, zadržava se pravo takve zahtjeve isključiti iz daljeg učešća u javnom pozivu.

VII – NAČIN IZBORA KORISNIKA
1) Postupak razmatranja prijava vrši Komisija koju imenuje ministar, u skladu sa ovim javnim pozivom i Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu” broj: 03- 32-3-67/22 od 19.04.2022. godine
2) Rang liste potencijalnih korisnika pomoći i lista podnosioca prijava koji ne ispunjavaju opće kriterije će biti sastavni dio Odluke o utvrđivanju rang liste potencijalnih korisnika pomoći, koja će se po donošenju, objaviti na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba i u dnevnom listu u kojem je objavljen Javni poziv — Obavještenje o objavi Odluke.

VIII — GARANCIJA NAMJENSKOG UTROŠKASREDSTAVA
(1) Korisnici će biti dužni garantovati namjenski utrošak sredstava u 100% iznosu, na period minimalno 36 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, na način da prvih 18
mjeseci garantuju bezuslovnom bankarskom garancijom, a drugih 18 mjeseci
garantuje sa dvije bjanko potpisane i ovjerene mjenice sa klauzulom “bez protesta” te sa jednim platnim nalogom korisnika sa ovlaštenjima za popunu istog i mjeničnom
izjavom u 100% iznosu koji sufinansira Ministarstvo za period od dana isteka garancije do ispunjenja svih Ugovorom preuzetih obaveza.
(2) U slučaju da korisnici u ostavljenom roku ne uspiju obezbjediti garanciju banke i
zahtijevanu mjenicu, potpisani ugovori o dodjeli sredstava postaju ništavni.

IX- NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Dostavljanje prijava na Javni Poziv se vrši preporučeno poštom ili lično, u
zapečaćenoj koverti na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ul. Hamdije Čemerlića 2,
71000 Sarajevo
sa naznakom:
Prijava na Javni poziv za učeśće u Programu
“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu”
(Na poleđini koverte navesti tačan naziv podnosioca i adresu)
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 033/294-136.
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj javni poziv.

MINISTAR
dr.sci. Edin Ramić

JAVNIPOZIV
za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –
Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini
I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
a. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
c. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske;
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog poziva;
e. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim propisima:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
ii. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
f. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.
Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:
 čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
 koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i zadruge.
(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i imaju registrovanu djelatnost:
a. na području općina entiteta RS-a,
b. Brčko Distrikta i
c. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.
(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje, osim za aplikante koji su u postupku registracije, a koji su obavezni u toku provođenja javnog poziva, najkasnije do dana donošenja konačne rang liste, dostaviti sve potrebne dokaze.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA
(1) Nepovratna sredstva će se koristiti za:
a) izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;
b) nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta;
c) ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika/uposlenika (do 20% od ukupne vrijednosti investicije).
(2) Sredstva za namjene iz stava (1) ovog člana će se odobriti na slijedeći način:
I. Uplata sredstava za namjene iz prethodnog stava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za planirana ulaganja, ili ako je to Ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun firme(dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do maksimalno 15.000,00 KM;
II. Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog za ovaj program po regionalnom principu. Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se
odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe životne dobi(do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će biti regulisano posebnim pravilnikom;
(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom (1) ovog člana smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI
Ciljevi koji se žele postići su:
Povećati stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika
Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24 mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva.

V – NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:
A. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:
I. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini sastavni dio ovog Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, ili putem web stranice Ministarstva www.fmroi.gov.ba.
II. BIZNIS PLAN (popunjen na obrascu Ministarstva, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini sastavni dio ovog Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, ili putem web stranice Ministarstva.

III. DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:
1. Rješenje o registraciji ili dokaz da je podnesen zahtjev za registraciju poslovnog subjekta. (Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
2. Uvjerenje/ o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – JIB broj (kopija uvjerenja u 2 primjerka)
3. Dokaz da poslovni subjekt posjeduje aktivan transakcijski račun (Ugovor o otvaranju računa ili potvrda sa brojem računa izdata od strane banke ne stariji od 3 mjeseca)
4. Potvrda/uvjerenje/izjava o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika(e) ili osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato/ovjereno od strane nadležnog organa za općinu povratka (Iznimno će se uvažiti i lična izjava vlasnika/povratnika uz potvrdu općine koja nije u mogućnosti izdati Uvjerenja, Izjave i Potvrda općine -original ili ovjerena kopija, ovjera ne
starija od 30 dana);
5. Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača
obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
6. Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv, izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
7. Predračun, ponuda ili predugovor za planiranu investiciju usaglašen sa Biznis planom (predmet je bodovanja uz biznis plan ako se dostavi uz prijavu, a obavezno se dostavlja najkasnije na dan potpisivanja ugovora).
Napomena:
 Aplikanti koji su prilikom prijave na Javni poziv dostavili dokaz o pokretanju postupka registracije poslovnog subjekta, obavezni su u toku provođenja javnog poziva, a najkasnije do dana donošenja konačne rang liste, dostaviti gore navedenu obaveznu dokumentaciju od 1, 2, 3 i 6, a u protivnom će njihova prijava biti odbijena.
 Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije

B. DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE:
1. Preporuka lokalne zajednice (općine) i/ili razvojne agencije sa iskazanim mišljenjem o zastupljenosti i ekonomskom potencijalu predmetnog biznisa na ciljanom području.

2. Diploma/certifikat o završenoj obuci ili školovanju za bavljenje predmetnom djelatnošću (certifikati iz inostranstva trebaju biti prevedeni na bosanski/hrvatski/srpski jezik);

3. Dokazi o sufinansiranju projekta od strane aplikanta (lično učešće) ili od strane drugih donatora ( lična izjava na propisanom obrascu Ministarstva);

4. Izjava aplikanta o ranijem korištenju grant sredstava ili donacija, od strane FMROI za održivost povratka i/ili drugih donatora (Izjavu daju vlasnik/vlasnici u lično ime i u ime svih članova domaćinstva).
Za korisnike donacija, izjava obavezno treba da sadrži vrstu pomoći koju su koristili, za koje namjene, naziv donatora i koje ukupne vrijednosti u KM, te ime prezime i srodstvo sa članovima domaćinstva u čije ime je izjava data. Izjava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe /podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva ili dostupnim podacima iz drugih izvora, odnosno ako je data lažna izjava, kao i u slučaju Korisnika donacija (grantova) koji
nisu adekvatno opravdali utrošak ranije odobrenih sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva. Aplikanti ili članovi istog domaćinstva koji su prethodne godine koristili sredstva po istom programu Ministarstva nemaju pravo ponovnog učešća. (Obrazac izjave je sastavni dio prijavnog obrasca i obavezno se popunjava i posebno ovjerava pečatom firme);

5. Dokaz o pripadnosti vlasnika/osnivača ranjivim kategorijama društva (žene, lica mlađe životne dobi (do 35 godina), članovi šehidskih porodica odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, osobe sa invaliditetom i sl.) uvjerenja ili potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je vlasnik(ci)/osnivač(i) poslovnog subjekta pripadaju odeđenoj ranjivoj kategoriji, a za kategoriju „žene, lica mlađe životne
dobi“ dovoljni su obavezni dokazi pod rednim brojevima: 1 i 5 .

Napomena: Navedena dokumentacija pod 1,2,3 i 5 nije obavezna ali će se takođe vrednovati prilikom izbora korisnika.

VI – NAČIN IZBORA KORISNIKA
Izbor korisnika po osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju imenuje Federalni ministar. Komisija će
razmatrati prijave u skladu i Programom – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika, broj: 03-32-3-66/22 od 19.04.2022.godine i odredbama ovog javnog poziva.

VII – NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrsi preporučeno poštom ili lično, na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića br.2 , 71000 Sarajevo “Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju startup-a u 2022. godini” (Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/294-139 (140)
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni poziv.

MINISTAR
Broj: 03-32-3-66-1/22
Sarajevo: 21.04.2022. g. dr. sci. Edin Ramić

VIŠE INFORMACIJA PROČITAJTE KLIKOM NA LINK

JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“