Društvo, Hronika

KONKURS ZA STIPENDIJE

stipendije

Na osnovu člana 72.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS” broj:101/04, 42/05 i 118/05), člana 46. Statuta grada Prijedor –prečišćeni tekst (“Službeni glasnik grada Prijedora” broj: 2/13 i 6/13) i Zaključka broj: 02-67-5/13 od 11.11.2013. godine, Gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e:

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu stipendija grada Prijedora za školsku 2013/2014 godinu

Gradonačelnik grada Prijedor, dodjeljuje 60 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija i 65 stipendija za redovne učenike srednjih škola, koji se školuju na sljedećim visokoškolskim ustanovama-fakultetima i srednjim školama:

I
FAKULTETI:

Prirodno-matematički fakultet – smjer matematika………5 stipendija
Prirodno-matematički fakultet – smjer fizika……………….5 stipendija

Arhitektonsko-građevinski fakultet – arhitektura …..  2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet – građevinarstvo- 2 stipendije
Geodetski fakultet……………………………………………..  2 stipendije

Mašinski fakultet………………………………………………..3 stipendije

Elektrotehnički fakultet……………………………………….3 stipendije
Šumarski fakultet………………………………………………   2 stipendije
Saobraćajni fakultet………………………………………….    3 stipendije
Rudarski fakultet………………………………………………..3 stipendije
Tehnološki fakultet……………………………………………..4 stipendije
FON-studijski smjer informatika ………………………….. 2 stipendija

Medicinski fakultet – opšti smjer…………………………….3 stipendije

Medicinski fakultet – farmacija……………………………… 2 stipendije
Defektološki fakultet …………………………………………… 2 stipendije
Veterinarski fakultet…………………………………………….1 stipendija

Pravni fakultet ……………………………………………………5 stipendija

Ekonomski fakultet………………………………………………5 stipendija
Filološki fakultet-smjer njemački je………………………..1 stipendija
Filozofski fakultet-smjer srpski jezik i književnost……..2 stipendije
Akademija umjetnosti…………………………………………….3 stipendije
____________________________
Ukupno- 60 stipendija
.

SREDNJE ŠKOLE:

Gimnazija……………………………………………..12 stipendija
Ugostiteljsko-ekonomska škola…………………10 stipendija
Mašinska škola……………………………………….10 stipendija
Elektrotehnička škola……………………………..10 stipendija
Medicinsko-tehnološka i građevinska škola.. 10 stipendija
Poljoprivredno-prehrambena škola…………..10 stipendija
Muzička škola…………………………………………3 stipendije

UKUPNO…………………….. 65 stipendija

II
Stipendije grada Prijedor,dodjeljuju se redovnim studentima druge i viših godina studija i učenicima drugog i višeg razreda srednje škole, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.
Studenti prve godine, studenti apsolventi i učenici prvog razreda srednje škole, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III
Kandidati koji se se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija/ razreda srednje škole,
-uvjerenje o položenim ispitima za studente,
-svjedočanstva o završenim razredima srednje škole za učenike,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva za period od 01.01.-30.09.2013. godine,
– potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene punoljetne članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje boračke uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite.

IV
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Administrativna služba grada, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79101 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedeljnom lokalnom listu „Kozarski vjesnik“ i na veb stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org
Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 02-67-5/13 GRADONAČELNIK
Datum: 12.11.2013.godine
Marko Pavić

Leave a Reply